Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Salsa in Amstelveen voor het verzorgen van cursussen, bootcamps, privélessen en workshops. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan slechts een beroep worden gedaan indien en in zover deze door Salsa in Amstelveen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Salsa in Amstelveen te allen tijde worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.

1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Betrokkene en Salsa in Amstelveen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst en betaling van cursusgeld

2.1 De overeenkomst tussen de cursist en Salsa in Amstelveen komt tot stand door aanbod (van Salsa in Amstelveen) en aanvaarding (door de cursist). Aanbod en aanvaarding kunnen langs schriftelijke, electronische, telefonische of persoonlijke weg plaatsvinden. Na bevestiging van de overeenkomst door Salsa in Amstelveen is de cursist verplicht tot het betalen van het volledige cursusgeld.

2.2 Het cursusgeld dient onmiddellijk na bevestiging door Salsa in Amstelveen volledig te worden betaald. Indien op de dag van de cursus, bootcamp, workshop of privéles het bedrag niet in zijn geheel is voldaan wordt € 12,50 p.p. aan administratiekosten in rekening gebracht en komen eventuele kortingen (b.v. bij meerdere bootcamps) te vervallen.

3. Annulering van de Overeenkomst door Salsa in Amstelveen en restitutie van cursusgeld

3. 1. Indien de overeenkomst door Salsa in Amstelveen wordt geannuleerd doet Salsa in Amstelveen de cursist een andere aanbieding of krijgt de cursist het volledige cursusgeld terug. Indien de cursist ingaat op deze aanbieding gelden dezelfde voorwaarden voor annulering en restitutie.

3.2. Indien de overeenkomst door Salsa in Amstelveen tijdens de cursus, bootcamp, workshop of privéles wordt geannuleerd doet Salsa in Amstelveen de cursist een andere aanbieding of krijgt de cursist een deel van het lesgeld terug.

3.3. Indien  de overeenkomst door Salsa in Amstelveen voor aanvang van – of tijdens de cursus, bootcamp, workshop of privéles wordt geannuleerd a.g.v. (natuur)rampen, oorlogen, maatschappij-ontwrichtende gebeurtenissen of epidemieën wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Salsa in Amstelveen zal, gegeven de situatie en omstandigheden van dat moment zich inspannen om, indien mogelijk, de cursist een andere aanbieding te doen.

4. Annulering van de Overeenkomst door de cursist en restitutie van cursusgeld

4.1 Indien de overeenkomst uiterlijk 15 dagen vóór aanvang van de cursus, bootcamp, workshop of privéles door de cursist wordt geannuleerd krijgt de cursist het volledige lesgeld terug.

4.2 Bij restitutie van cursusgeld voor meerdere cursussen, meerdere privélessen, meerdere workshops en bootcampprogramma’s komen de verleende kortingen te vervallen. Voor de reeds gevolgde cursus, bootcamp, workshop of privéles wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Dit geldt ook voor (delen van) cursussen, bootcamps, workshops of privélessen die niet zijn gevolgd.

4.3. Indien de overeenkomst uiterlijk 8 dagen vóór aanvang van de cursus, bootcamp, workshop of privéles door de cursist wordt geannuleerd krijgt de cursist het cursusgeld terug onder inhouding van € 25 aan administratiekosten.

4.4. Indien de overeenkomst 7 dagen of korter vóór aanvang van de cursus, bootcamp, workshop of privéles door de cursist wordt geannuleerd is geen restitutie van lesgeld mogelijk.

4.5 Bij annulering van de cursus, bootcamp, workshop of privéles door de cursist die d.m.v. aanbiedingen tot stand zijn gekomen (zoals 3 bootcamps voor de prijs van 2 of 50% korting voor oud-bootcampcursisten) is geen restitutie van cursusgeld mogelijk.

4.6. Indien de cursist niet verschijnt bij een cursus, bootcamp, workshop of privéles blijft het volledige cursusgeld verschuldigd tenzij de cursist zich heeft afgemeld zoals aangegeven bij 4.1 en 4.3. Dit geld ook bij inschrijving voor meerdere cursussen, privélessen, workshops en bootcamps (bootcampprogramma’s).

4.7. Annulering van de overeenkomst zowel door de cursist als door Salsa in Amstelveen kan alleen maar per brief of per e-mail plaatsvinden. Mondelinge of telefonische annuleringen worden niet geaccepteerd en zijn niet rechtsgeldig.

5. Aansprakelijkheid en recht

5.1 Salsa in Amstelveen is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van – en schade aan eigendommen van cursisten en bezoekers.

5.2. Salsa in Amstelveen is niet aansprakelijk voor letselschade (verwondingen, blessures etc.) die cursisten en bezoekers oplopen vóór, tijdens of na de bootcamp of op de dansavonden.

5.3 Salsa in Amstelveen behoudt zich het recht voor cursisten en bezoekers de toegang tot de bootcamp en/of dansavond te weigeren zonder opgaaf van redenen.

5.4. Salsa in Amstelveen behoudt zich het recht voor foto- en video-opnames van lessen en dansavonden te maken en deze voor promotie doeleinden te gebruiken zonder vooraf toestemming te vragen aan hen die op de foto- of videobeelden voorkomen. Verzoeken om foto- en/of videobeelden te verwijderen worden niet gehonoreerd, tenzij het bezwaar tegen opname vooraf aan Salsa in Amstelveen is aangegeven.

5.5. Het maken van foto- en/of video-opnames tijdens de lessen, opendagen, workshops, feesten of andere door Salsa in Amstelveen georganiseerde activiteiten is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is gevraagd aan- en gekregen van Salsa in Amstelveen. Deze foto’s en/of video-opnames (die door derden zijn gemaakt) mogen niet voor commerciële  doeleinden worden gebruikt en mogen niet worden gepubliceerd. Gemaakte foto- en/of video-opnames blijven te allen tijde eigendom van Salsa in Amstelveen.

6. Toepasselijk recht

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.